بخش Multiple-choice . choose multiple answers در آزمون PTE

بخش Multiple-choice . choose multiple answers در آزمون PTE آیتم دیگری می باشد که قصد آن را داریم در مهارت Reading به آن بپردازیم. این قسمت همانند بخش قبل می باشد و برای شما متنی نمایش داده می شود به همراه چند جواب که باید گزینه های صحیح را انتخاب کنید توجه کنید که در این مرحله چند گزینه صحیح وجود دارد.

همانطور که در ابتدا برای شما عنوان کردیم بخش Multiple-choice . choose multiple answers در آزمون PTE هماند بخش قبل یعنی Multiple-choice Choose Single Answer می باشد اما با تفاوت هایی که در ادامه برای شما عنوان خواهیم کرد. شما در این آزمون یک متن را مشاهده خواهید کرد که نسبت به آیتم قبل طولانی تر است و در مواردی خود متن به تنهایی می تواند تا 300 کلمه هم باشد و از طرفی شما با چند گزینه رو به رو هستید و در بعضی مواقع تا 7 گزینه هم دیده شده است و نکته جالب اینجاست که یک گزینه درست وجود ندارد و شما با 2 یا 3 گزینه درست طرف هستید.

نکته : بخش Multiple-choice . choose multiple answers در آزمون PTE دارای نمره منفی می باشد بس دقت کنید. هرگزینه اشتباهی که شما میزنید نمره یک گزینه درست خود را از دست می دهید.

نکاتی که باید از بخش Multiple-choic . choose multiple answers در آزمون PTE دانست

یک متن طولانی با چند گزینه که می تواند تا 7 گزینه هم داشته باشد.

در میان گزینه ها شما با 2 یا 3 گزینه درست رو به رو هستید. که باید تمام گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

گزینه اشتباه نمره منفی دارد دقت کنید.

طول متن می تواند 300 کلمه باشد به همراه گزینه ها باید یک متن 400 کلمه ای را در نظر بگیرید.

در این بخش نیز فقط به مهارت Reading شما نمره داده خواهد شد.

گزینه درست را با چپ کلیک باید انتخاب کرد و با دو بار کلیک کردن می توانید آن را کنسل کنید.

Multiple-choice . choose multiple answers
امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 0]
Recent Posts

Leave a Comment

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید

Write Essay pteMultiple-choice Choose Single Answer pte