موفقیت های ویزای سرمایه گذاری استرالیا

همایش کارآفرینی استرالیا


 

همایش کارآفرینی و سرمایه در استرالیا توسط سلکت ویزا

 


 

 

بزرگترین همایش ویزای سرمایه گذاری و کار آفرینی استرالیا در تاریخ 8/6/98 توسط سلکت ویزا (انتخاب)بزرگترین همایش ویزای سرمایه گذاری استرالیا در مشهد توسط سلکت ویزا ( انتخاب)